Een kind leert als hij geniet!

Plezier geeft herhaling!

Herhaling geeft succes!

Succes en plezier = zelfvertrouwen!

Coaching bij leerproblemen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met zijn eigen leerstijl en eigen tempo. Helaas sluit dit niet altijd aan bij de manier van lesgeven op school. Het kind komt onder druk te staan, gaat compenseren en het plezier in leren verdwijnt. Het kind trekt zich terug of haalt juist alles uit de kast om maar niet aan het werk te hoeven gaan.

Vaak loopt bij leerproblemen het aanbod van schoolse vaardigheden niet gelijk met de neuromotorische ontwikkeling van het kind, de rijping. Het kind heeft nog onvoldoende basis (te weinig kapstokjes) om dat wat wordt aangeboden aan op te hangen.

In mijn praktijk hangt een poster van de boom van de methode "Krullenbol". Hiermee wordt duidelijk weergegeven dat het noodzakelijk is om eerst goede (boom) wortels, -stam en -takken (lichaamscontrole) te ontwikkelen voor je kunt verwachten dat de blaadjes (schoolse vaardigheden) blijven hangen. Deze boom werkt vaak erg verhelderend voor ouders, kinderen én leerkrachten.

Zo kan ik leren begeleid kinderen met leerproblemen als er sprake is van problemen in de rijping. Er is dan naast problemen met de schoolse vaardigheden ook sprake van problemen in de:

  • motoriek: uw kind is bijvoorbeeld onhandig, heeft een onleesbaar handschrift, hangt scheef op zijn stoel tijdens het leren of heeft moeite met het lezen omdat het steeds 'de regel kwijt is'.
  • prikkelverwerking: uw kind heeft moeite met de aandacht/concentratie, reageert anders dan andere kinderen op geluiden of aanraking, is ongeduldig, ongedurig of kauwt op pennen/potloden tijdens het leren.
  • planmatig handelen: uw kind heeft moeite aan het werk te gaan en te blijven. het weet niet wat het moet doen, hoe het moet, wat er nodig is (qua materialen/tijd), en/of controleert niet of het wel de opdracht heeft gedaan.
  • ontwikkeling: uw kind heeft te vaak gemerkt dat het niet mee kan doen met de rest van de klas of niet het zelfde kan als vriendjes, broertjes/zusjes en dit heeft geresulteerd in vermijding: "ik wil het niet", "ik kan het toch niet", waardoor een achterstand ontstaan is ten opzichte van leeftijdsgenoten.


Rijping

Vanaf het moment dat een baby begint te bewegen, voelen, horen, ruiken, proeven en zien, ontstaan er netwerken in de hersenen tussen de verschillende gebieden waar deze informatie terecht komt. Het kind begint te leren. Het leert de grenzen van zijn lijf te voelen en er vormt zicht een "plaatje" van het lichaam en wat dat lichaam allemaal kan. Na de geboorte komt daar het element zwaartekracht bij. Het kind gaat zich tegen de zwaartekracht in bewegen en leert zijn lichaam goed kennen. Eerst worden deze bewegingen gestuurd door vastliggende patronen (de primitieve reflexen) maar door veel te bewegen ontstaan er steeds meer netwerken waarmee het kind grip krijgt op het lichaam en zelf zijn houdingen kan kiezen en handhaven. Vanuit de verschillende houdingen wordt de wereld ontdekt, gaat het kind verbanden leggen en groeien de netwerken steeds verder. Verbindingen die vaak gebruikt worden, worden steeds sterker en de informatieoverdracht verloopt steeds sneller. Er hoeft niet meer bij nagedacht te worden en de vaardigheid kan ingezet worden om iets nieuws te leren.

Bij alle kinderen verloopt de ontwikkeling op ongeveer dezelfde manier, echter door aanleg en omgevingsfactoren kan het tempo waarop het kind zich ontwikkelt verschillen van leeftijdsgenoten.

Het kan dan gebeuren dat een kind nog onvoldoende netwerken heeft aangelegd of dat de netwerken nog niet sterk genoeg zijn als het gestimuleerd wordt om toch een nieuwe vaardigheid te leren.

Een kind krijgt bijvoorbeeld al letters aangeboden, maar kan nog niet alle klanken goed onderscheiden (b,p,d klinken hetzelfde). Een kind moet lezen, maar de ogen kunnen nog niet goed fixeren en volgen (woorden of letters worden gemixt). Een kind moet al van links naar rechts werken terwijl het nog niet over een middellijn heen kan denken. Een kind moet al leren schrijven terwijl het nog moeite heeft om een rechtop zittende houding aan te nemen en/of vol te houden (hangt ver voorover, zakt onderuit).

Zomaar wat voorbeelden waarop de omgeving het kind stimuleert iets te doen waar het qua rijping nog niet aan toe is.

Het kind zal netwerken in de hersenen aanleggen, zal leren, maar het geleerde zal minder efficient zijn omdat het kind moet compenseren. Het zal bijvoorbeeld het lichaam klem zetten (zitten met de billen tussen de benen of hangen op de armen), bewegingen sneller uitvoeren, meer kracht zetten, zich uit de opdracht kletsen of ander gedrag laten zien (wiebelen, friemelen, kauwen op voorwerpen).

Indien dit niet tijdig opgepikt wordt door de omgeving zullen er problemen gaan ontstaan op school. Er ontstaat frustratie en/of het kind komt vermoeid en verdrietig uit school. Het kind wil niet meer, er ontstaat stress en de prikkelbaarheid neemt toe. Soms zelfs zo erg dat het kind thuis komt te zitten.

Voordat ik met een kind aan de gang ga, zal ik daarom altijd vragen naar hoe de zwangerschap en vroegtijdelijke ontwikkeling is verlopen. Ook observeer ik het kind bij diverse activiteiten. Kan een kind houdingen aannemen en handhaven (stil zitten, stil staan, ook met ogen dicht)? Is er sprake van compensatie? In welke fase van de ontwikkeling zit het kind? Is het qua rijping wel toe aan de vaardigheden die worden aangeboden?

Blijken er delen van de ontwikkeling te zijn overgeslagen of is de rijping nog niet ver genoeg om de aangeboden schoolse vaardigheden goed te kunnen leren, dan zal ik oefeningen en adviezen geven. Door deze oefeningen dagelijks te doen zullen er nieuwe netwerken worden aangelegd die wel efficiënt zijn, waardoor er een betere basis komt te liggen voor het leren.

Werkwijze en tarieven

Omdat ik alleen kinderen met leerproblemen begeleid die daarnaast ook problemen hebben in de motoriek, prikkelverwerking, het planmatig handelen, en/of de ontwikkeling, wordt de behandeling gedeclareerd als kinderergotherapie en vergoed door de zorgverzekering.

Kinderen die alleen moeite hebben met een enkele schoolse vaardigheid kunnen terecht bij remedial teachers of bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.

Om de rijping te stimuleren worden oefeningen, spelletjes en materialen meegegeven voor thuis. Deze zijn vaak gericht op het onder controle krijgen van het lichaam. Lichaamsdelen leren onafhankelijk van elkaar bewegen en er ontstaat een goede samenwerking tussen de linker- en rechter lichaamshelft en tussen boven- en onderlichaam.

Deze oefeningen moeten goed begeleid worden door de ouders. Zij zorgen ervoor dat alle aanwijzingen, die gegeven zijn tijdens de behandeling, worden opgevolgd.

Omdat lichaamscontrole niet van de ene op de andere dag ontstaat en een achterstand dus ook niet een-twee-drie weg te werken is, moeten de oefeningen elke dag worden gedaan. Dit is een intensief traject wat minimaal een jaar in beslag neemt en dus alleen gestart kan worden in een periode dat ouders deze belasting aan kunnen en voldoende mogelijkheden hebben hun kind op een positieve manier te stimuleren, motiveren en te begeleiden. Een kind leert en ontwikkelt zich alleen als het plezier heeft.

Na dit jaar ligt er een goede basis (stevige wortels en boom met takken) en kan er gewerkt gaan worden aan specifieke vaardigheden op school (de blaadjes). Het is dan aan school om de "gaten" bij de verschillende vakgebieden op te sporen (terugtoetsen) en te dichten. Over het algemeen verloopt dit dan heel vlot, omdat er nu wel voldoende kapstokjes zijn.

Om het kind in de tussenliggende periode te ontlasten op school en het weer plezier te laten krijgen in het leren, krijgt school via ouders adviezen waarmee ze het leren makkelijker en leuker kunnen maken.

Indien school vragen heeft over het traject, wordt de leerkracht uitgenodigd een behandeling bij te wonen. Schoolbezoeken of extra schriftelijke uitleg zijn ook mogelijk indien de school of ouders dit zelf betalen (dit wordt niet vergoed).

De tarieven hiervoor staan vermeld in de meest recente versie van de praktijkinformatie en worden elk jaar in december aangepast aan de dan geldende NZA tarieven. U kunt de praktijkinformatie opvragen door een (whats-app) berichtje of mailtje te sturen

Een afspraak die niet doorgaat, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar ondanks doorlopende kosten en verrichte inspanningen ten behoeve van de behandeling (voorbereiding, klaarzetten spullen) en/of het verzetten van de afspraak. Indien u een afspraak op de dag zelf afzegt of u niet komt opdagen, wordt daarom (ongeacht de reden) ter compensatie een kwartier tijd middels een factuur per e-mail en/of een betaalverzoek bij uzelf in rekening gebracht.

Afmelden kan per e-mail, telefoon of WhatsApp, zie contactpagina.