06-57841566    info@zokanikleren.nl    

Ergotherapie voor kinderen

Kinderergotherapie richt zich op het aanleren of verbeteren van praktische dagelijkse vaardigheden, zoals:

  • aan/uitkleden, opruimen, billen afvegen, bestek hanteren (zelfredzaamheid);
  • knippen, schrijven, typen, opletten, aan het werk gaan/blijven (schoolse vaardigheden);
  • samenspel, alleen spelen, verliezen (spel/spelen);
  • grijpen/vasthouden, op een stoel zitten, traplopen, fietsen (bewegen binnen- en buitenshuis).

Onwil of onmacht

Soms is er een duidelijke oorzaak waarom een kind moeite heeft met het aanleren van vaardigheden, zoals een aandoening of lichamelijke beperking. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Door onderzoek en observatie krijg ik inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Het wordt dan voor alle betrokken partijen duidelijk of sprake is van onwil of onmacht. Hierna start de behandeling om vaardigheden te verbeteren.

Werkwijze

U of uw kind omschrijven, tijdens de intake of op de oudervragenlijst die u voorafgaand aan de behandeling krijgt, een activiteit die moeilijk gaat, bijvoorbeeld: veters strikken of leesbaar schrijven. Ik observeer die activiteit en bekijk samen met u op welke manier de activiteit wel zal lukken. Soms is advies al voldoende. Bij complexere activiteiten zal ik met uw kind, in een aantal opeenvolgende behandelingen, steeds een stukje van het probleem aanpakken.

Als er meerdere activiteiten moeilijk gaan zullen een aantal testen en observaties bij uw kind afgenomen worden om duidelijk te krijgen wat de oorzaken zouden kunnen zijn dat het niet lukt. Hierbij staat een positieve sfeer voorop. Zodat, ook al zijn de opdrachtjes lastig, uw kind met een goed gevoel weer naar huis gaat.

Ook tijdens de behandelingen streef ik er altijd naar dat uw kind elke keer weer iets nieuws leert, wat direct toe te passen is in de dagelijkse praktijk.

Als kinderergotherapeut houd ik mij aan de, door de beroepsvereniging gestelde, beroepscode. In deze richtlijn staan regels hoe een ergotherapeut zich dient te gedragen in de uitoefening van zijn beroep in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u zo goed mogelijk meewerkt met de behandeling. Dat houdt in dat u alle informatie verstrekt die nodig is om uw kind zo goed mogelijk te kunnen behandelen en u de gegeven adviezen zo goed mogelijk opvolgt.

In een dossier leg ik van uw kind alle informatie vast die u mij verstrekt. Daarnaast komen in het dossier alle test- en observatiegegevens en gegevens over de behandeling en gegeven adviezen. U heeft ten alle tijden recht op inzage in het dossier van uw kind. Hierbij worden de regels in acht genomen zoals deze gesteld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hulpmiddelen en voorzieningen

Als uw kind ondersteund kan worden in zijn/haar ontwikkeling met (hulp)middelen en/of voorzieningen, dan probeer ik die met hem/haar uit. U kunt hierbij denken aan:

  • alternatieve scharen;
  • greepjes om potloden;
  • tablet/laptop (met juiste apps/software);
  • aanpassingen voor een goede werkhouding op school.

Ik help u bij de aanschaf hiervan of het aanvragen bij het UWV.

Ook kan ik u ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een rolstoel voor lange afstanden, tandem, driewielfiets, aangepaste eetkamerstoel, aangepast bed, etc.

Verwijzing en rapportage

Als u denkt dat kinderergotherapie u en uw kind kan helpen, vraagt u de huisarts dan om een verwijzing. Hierin dient, naast de gegevens van uw kind, een duidelijke hulpvraag omschreven te staan.

Veel zorgverzekeringen bieden de mogelijkheid uw kind direct bij mij aan te melden. Voorafgaand aan de intake stel ik u dan een aantal vragen om te bepalen of ik gelijk kan starten. Soms is alsnog een verwijzing van een (huis)arts nodig.

Uw huisarts wordt altijd op de hoogte gesteld van de start van een behandeling.

Na afloop ontvangen u en uw huisarts een rapportage met daarin uw hulpvragen, mijn bevindingen en de inhoud van de behandeling en het resultaat. Bij langdurige trajecten wordt eventueel een tussenrapportage verstuurd.

U kunt naar eigen inzicht deze rapportages doorsturen naar andere betrokkenen (school, behandelaars). Indien u een digitale versie van het verslag beschikbaar wilt maken voor een andere behandelaar of betrokkene, geef dit dan aan. De praktijk heeft de mogelijkheid documenten met privacygevoelige informatie beveiligd te verzenden.

Tarieven en vergoeding

De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor de kinderergotherapeutische behandelingen hangt af van uw polis. Vanuit de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars 10 uur per kalenderjaar. Dit is inclusief de cliëntgebonden indirecte tijd voor het uitwerken van tests, verslaglegging en (ouder)gesprekken. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt meer uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar wat u aan vergoeding zal ontvangen.

Het is ook mogelijk om als ouders (aanvullend) zelf behandelingen te betalen. Het tarief hiervoor is €80,00 per uur.

Heeft u recht op een PGB (persoonsgebonden budget van de gemeente) voor uw kind, dan kunt u mogelijk (ook aanvullend) behandelingen hiermee bekostigen.

Indien u een geplande afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet nagekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar en moet u dus zelf betalen. Afmelden kan per e-mail, WhatsApp of telefoon. Zie contactpagina.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Als zorgaanbieder ben ik verplicht via het identiteitsbewijs te controleren of uw kind degene is die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Het nummer van het identiteitsbewijs wordt vastgelegd in het dossier van uw kind. Een kopie of scan maken mag niet. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

Algemene voorwaarden, gedragscode en toestemming

Voorafgaand aan de behandeling wordt u op de de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden en geldende gedragscode binnen de praktijk. Ook wordt u om toestemming gevraagd voor het behandelen van uw kind en o.a. het verzamelen van (persoons)gegevens, het maken van beeldmateriaal ten behoeve van de behandeling en het uitwisselen van informatie met andere betrokkenen zoals school, CJG, andere behandelaars. Dit toestemmingsformulier dient door alle gezaghebbenden te worden ondertekend (dus beide ouders/verzorgers).

Klacht?

Gaat de behandeling of procedure niet zoals u hoopt, verwacht of wenst? Blijf er niet mee rondlopen, maar kom hiermee dan direct bij mij. Ik zal mijn uiterste best doen om de onvrede bij u weg te nemen.

Per 1 januari 2017 is het voor elke (eerstelijns) ergotherapeut wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Mijn beroepsvereniging Ergotherapie Nederland heeft dit voor al haar leden geregeld via het Klachtenloket Paramedici (KLP).


Beroepsvereniging en kwaliteitsregister

Ik ben lid van Ergotherapie Nederland en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici nr.: 79903895290. Daarnaast sta ik ook in het specialisten register voor kinderergotherapeuten van het kwaliteitsregister voor paramedici nr: 79903895290K


Wet jeugdhulp

Heeft uw kind ondersteuning nodig in de zelfredzaamheid en/of het meedoen met leeftijdsgenoten, maar is geen sprake van behandeling vanuit de zorgverzekering? U kunt dan via uw (huis)arts of het centrum voor jeugd en gezin (CJG) een aanvraag doen voor ondersteuning vanuit de wet Jeugdhulp bij de gemeente. Zo kan ik leren heeft contracten met de gemeenten: Borger-Odoorn; Coevorden; Emmen; Hoogeveen; Westerveld; Meppel; De Wolden.