Ergotherapie voor kinderen

Kinderergotherapie is een behandelmethode die zich richt op het (mee)doen van kinderen. Lukt het om alle dagelijkse activiteiten uit te voeren op een manier die past bij de leeftijd? Kan het kind lekker bewegen, zowel binnen als buiten? Is het kind voldoende zelfredzaam? Heeft het kind voldoende (schoolse)vaardigheden om te kunnen leren? Kan het kind lekker (samen)spelen en sporten?

Als het kind hier moeite mee heeft, helpt kinderergotherapie het kind door strategieën aan te leren of te kijken of het met andere middelen wel lukt. 

Het gaat dan om het aanleren of verbeteren van heel praktische dagelijkse vaardigheden, zoals:

  • aan/uitkleden, opruimen, billen afvegen, bestek hanteren (zelfredzaamheid);

  • knippen, schrijven, typen, opletten, aan het werk gaan/blijven (schoolse vaardigheden);

  • samenspel, alleen spelen, verliezen (spel/spelen);

  • grijpen/vasthouden, op een stoel zitten, traplopen, fietsen (bewegen binnen- en buitenshuis).

Mogelijkheden en beperkingen

Soms is er een duidelijke oorzaak waarom een kind moeite heeft met het aanleren van vaardigheden, zoals een aandoening of lichamelijke beperking. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Door onderzoek en observatie krijg ik inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Het wordt dan voor alle betrokken partijen duidelijk of sprake is van onwil of onmacht. Hierna start de behandeling om vaardigheden te verbeteren.

Werkwijze

U of uw kind omschrijven, tijdens de intake of op de oudervragenlijst, die u voorafgaand aan de behandeling krijgt, de activiteiten die moeilijk gaan, bijvoorbeeld: veters strikken of leesbaar schrijven. Ik observeer die activiteit en bekijk samen met u op welke manier de activiteit wel zal lukken. Soms is advies al voldoende. Bij complexere activiteiten zal ik met uw kind, in een aantal opeenvolgende behandelingen, steeds een stukje van het probleem aanpakken.

Als er meerdere activiteiten moeilijk gaan zullen een aantal testen en observaties bij uw kind afgenomen worden om duidelijk te krijgen wat de oorzaken zouden kunnen zijn dat het niet lukt. Hierbij staat een positieve sfeer voorop. Zodat, ook al zijn de opdrachtjes lastig, uw kind met een goed gevoel weer naar huis gaat.

Ook tijdens de behandelingen streef ik er altijd naar dat uw kind elke keer weer iets nieuws leert, wat direct toe te passen is in de dagelijkse praktijk.

 

Indien er aanleiding voor is, kan uw kind in overleg met de huisarts verwezen worden naar een kinderrevalidatiearts. Ik werk veel samen met het revalidatieteam van de Vogellanden in Zwolle. Hierdoor zijn de lijnen kort en verloopt een eventuele overdracht van informatie vlot en efficiënt. 

 

Als kinderergotherapeut houd ik mij aan de, door de beroepsvereniging gestelde, beroepscode. In deze richtlijn staan regels hoe een ergotherapeut zich dient te gedragen in de uitoefening van zijn beroep in de dagelijkse praktijk.

 

Daarnaast wordt van u verwacht dat u zo goed mogelijk meewerkt met de behandeling. Dat houdt in dat u alle informatie verstrekt die nodig is om uw kind zo goed mogelijk te kunnen behandelen en u de gegeven adviezen zo goed mogelijk opvolgt. Er wordt van u een proactieve houding verwacht.

 

In een dossier leg ik van uw kind alle informatie vast die u mij verstrekt. Daarnaast komen in het dossier alle test- en observatiegegevens en gegevens over de behandeling en gegeven adviezen. U heeft te allen tijden recht op inzage in het dossier van uw kind. Hierbij worden de regels in acht genomen zoals deze gesteld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Hulpmiddelen en voorzieningen

Als uw kind ondersteund kan worden in zijn/haar ontwikkeling met (hulp)middelen en/of voorzieningen, dan probeer ik die met hem/haar uit. U kunt hierbij denken aan:

  • alternatieve scharen;

  • greepjes om potloden;

  • tablet/laptop (met juiste apps/software);

  • aanpassingen voor een goede werkhouding op school.

Ik help u bij de aanschaf hiervan of het aanvragen bij het UWV.

Ook kan ik u ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente of de zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een rolstoel voor lange afstanden, tandem, driewielfiets, aangepaste eetkamerstoel, aangepast bed, etc.

Verwijzing en rapportage

Als u denkt dat kinderergotherapie u en uw kind kan helpen, vraagt u de huisarts dan om een verwijzing. Hierin dient, naast de gegevens van uw kind, een duidelijke hulpvraag omschreven te staan.

 

Veel zorgverzekeringen bieden de mogelijkheid uw kind direct bij mij aan te melden (Directe Toegang Ergotherapie). Voorafgaand aan de intake stel ik u dan een aantal vragen om te bepalen of ik gelijk kan starten. Soms is dan alsnog een gesprek met de (huis)arts nodig.

 

Uw huisarts wordt altijd op de hoogte gesteld van de start van een behandeling.

Na afloop ontvangt uw huisarts een rapportage met daarin uw hulpvragen, mijn bevindingen en de inhoud van de behandeling en het resultaat. Bij langdurige trajecten wordt eventueel een tussenrapportage verstuurd. Wilt u deze rapportages zelf ook ontvangen, geef dit dan aan.

 

U kunt naar eigen inzicht de rapportages aan de huisarts doorsturen naar andere betrokkenen (school, behandelaars). Indien u een digitale versie van het verslag wilt doorsturen naar een andere behandelaar of betrokkene, laat dit dan weten. De praktijk heeft de mogelijkheid documenten met privacygevoelige informatie beveiligd te verzenden.

Tarieven en vergoeding

De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor de kinderergotherapeutische behandelingen hangt af van uw polis. Vanuit de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.

Let op! Niet alle werkzaamheden van een ergotherapeut worden vergoed. Deze 10 uur zijn bedoeld voor 1 op 1 contacten met de cliënt, oudergesprekken en de cliëntgebonden indirecte tijd voor o.a. het uitwerken van tests, het opruimen/schoonmaken van spullen, dagrapportage, het maken van afspraken en de verplichte rapportages aan de verwijzer/huisarts. Een behandeling duurt dus wat korter dan de gedeclareerde tijd. U kunt te allen tijde opvragen hoeveel uur u nog beschikbaar heeft.

 

De zorgverzekeraars vergoeden géén uitgebreide verslaglegging, verslaglegging aan derden of overleg met andere betrokkenen (school, therapeuten, instanties e.d.). Wilt u dit wel graag, dan kunt u dit zelf bekostigen. U ontvangt dan een factuur via de mail voor “niet vergoede ergotherapie”. Het is ook mogelijk om als ouders (aanvullend) zelf behandelingen te betalen.

 

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt meer uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar wat u aan vergoeding zal ontvangen.

 

‘Zo kan ik leren’ declareert de behandeling direct bij de zorgverzekeraar.

 

Een afspraak die niet doorgaat wordt ook niet vergoed door de zorgverzekeraar, ondanks doorlopende kosten en verrichte inspanningen ten behoeve van de behandeling (voorbereiding, klaarzetten van spullen etc.) en/of het verzetten van de afspraak. Bij afzeggen op de dag zelf of niet op komen dagen, wordt daarom ongeacht de reden een kwartier tijd bij u zelf in rekening gebracht. U kunt kiezen voor een factuur via e-mail of een betaalverzoek via Whatsapp. Het bedrag dient betaald te worden vóór de volgende afspraak.

 

Afzeggen kan per e-mail, WhatsApp of telefoon. Zie contactpagina.

 

De geldende tarieven staan vermeld in de meest recente versie van de praktijkinformatie. Elk jaar in december worden de tarieven en praktijkinformatie aangepast aan de hand van de dan geldende NZA tarieven en (wettelijke) regels.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Als zorgaanbieder ben ik verplicht via het identiteitsbewijs te controleren of uw kind degene is die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Het nummer van het identiteitsbewijs wordt vastgelegd in het dossier van uw kind. Een kopie of scan maken mag niet. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

Algemene voorwaarden, gedragscode en toestemming

Voorafgaand aan de behandeling wordt u op de de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden en geldende gedragscode binnen de praktijk. Ook wordt u om toestemming gevraagd voor het behandelen van uw kind en o.a. het verzamelen van (persoons)gegevens, het maken van beeldmateriaal ten behoeve van de behandeling en het uitwisselen van informatie met andere betrokkenen zoals school, CJG, andere behandelaars. Dit toestemmingsformulier dient door alle gezaghebbenden te worden ondertekend (dus beide ouders/verzorgers).

Klacht?

Gaat de behandeling of procedure niet zoals u hoopt, verwacht of wenst? Blijf er niet mee rondlopen, maar kom hiermee dan direct bij mij. Ik zal mijn uiterste best doen om de onvrede bij u weg te nemen.

Sinds 1 januari 2017 is het voor elke (eerstelijns) ergotherapeut wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Mijn beroepsvereniging Ergotherapie Nederland heeft dit voor al haar leden geregeld via het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Beroepsvereniging en kwaliteitsregister

Ik ben lid van Ergotherapie Nederland en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici nr.: 79903895290. Daarnaast sta ik ook in het specialisten register voor kinderergotherapeuten van het kwaliteitsregister voor paramedici nr: 79903895290K