Leerproblemen

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met zijn eigen leerstijl en eigen tempo. Helaas sluit dit niet altijd aan bij de manier van lesgeven op school. Het kind komt onder druk te staan, gaat compenseren en het plezier in leren verdwijnt. Het kind trekt zich terug of haalt juist alles uit de kast om maar niet aan het werk te hoeven gaan.

 

Bij leerproblemen op de basisschool is het aangeboden leermiddel of een bepaalde leervoorwaarde, zoals: anderen niet storen, concentreren, verbale instructie omzetten naar een handeling, vaak ook nog een doel op zich. De ontwikkeling van het kind, de rijping op dit gebied is dan gewoon nog niet zo ver. Er gaat dan bijvoorbeeld al zoveel energie naar het volhouden van een goede zithouding, het maken van leesbare letters of het verwerken van alle prikkels, dat het kind weinig energie overheeft voor wat van hem/haar gevraagd wordt: luisteren naar uitleg, toepassen van spellingsregels, aan het werk gaan na ruzie in de pauze.

Of een kind heeft al zijn energie al verbruikt op school, waardoor het niet meer wil spelen of thuis een kort lontje heeft als daar ook nog wat van hem/haar verwacht wordt.

 

Op de middelbare school worden de problemen van de basisschool vaak uitvergroot, of "vallen" kinderen dan pas echt "door de mand". Onleesbaar geschreven is dan gewoon fout en zonder goede planning red je het niet meer om alles op tijd te leren en af te hebben. Ook zijn er op de middelbare school veel meer prikkels om te verwerken.

 

Zo kan ik leren begeleid kinderen als er sprake is van dit soort leerproblemen. Er is dan naast problemen met de schoolse vaardigheden ook sprake van problemen in de:

  • motoriek: uw kind is bijvoorbeeld onhandig, heeft een onleesbaar handschrift, hangt scheef op zijn stoel tijdens het leren of heeft moeite met het lezen omdat het steeds 'de regel kwijt is'.

  • prikkelverwerking: uw kind heeft moeite met de aandacht/concentratie, reageert anders dan andere kinderen op geluiden of aanraking, is ongeduldig, ongedurig of kauwt op pennen/potloden tijdens het leren.

  • planmatig handelen: uw kind heeft moeite aan het werk te gaan en te blijven. het weet niet wat het moet doen, hoe het moet, wat er nodig is (qua materialen/tijd), en/of controleert niet of het wel de opdracht heeft gedaan.

  • ontwikkeling: uw kind heeft te vaak gemerkt dat het niet mee kan doen met de rest van de klas of niet het zelfde kan als vriendjes, broertjes/zusjes en dit heeft geresulteerd in vermijding: "ik wil het niet", "ik kan het toch niet", waardoor een achterstand ontstaan is ten opzichte van leeftijdsgenoten.

 

Werkwijze en tarieven

Omdat ik alleen kinderen met leerproblemen begeleid die daarnaast óók problemen hebben in de motoriek, prikkelverwerking, het planmatig handelen, en/of de ontwikkeling en het doel dan dus meedoen en zelfredzaamheid is, wordt de behandeling gedeclareerd als kinderergotherapie en vergoed door de zorgverzekering.

 

Het aanleren van schoolse vakken, rekenen-taal-lezen en hulp bieden als dit lastig is, is de taak van school. Kinderen die extra hulp nodig hebben voor een enkele schoolse vaardigheid kunnen terecht bij remedial teachers of bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Bij twijfel kan de school hulp in schakelen van een ambulant begeleider vanuit de samenwerkingsverbanden.

 

Als het vermoeden bestaat dat de rijping nog niet zo ver is, zal ik vragen naar hoe de zwangerschap en vroegtijdelijke ontwikkeling is verlopen. Ook observeer ik het kind bij diverse activiteiten. Kan een kind houdingen aannemen en handhaven (stil zitten, stil staan, ook met ogen dicht)? Is er sprake van compensatiestrategieën? In welke fase van de ontwikkeling zit het kind? Is het wel toe aan de vaardigheden die worden aangeboden?

 

Vaak kan door andere leermiddelen of methoden in te zetten het kind toch leren wat er gevraagd wordt (succeservaringen opdoen). Of kan advies gegeven worden om iets nog even op een andere manier te doen om opgebouwde stress te laten zakken. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van vaardigheden die het kind al wel (verder) ontwikkeld heeft (bijv. cognitieve strategieën, visuele vaardigheden).

Er kunnen dan ook materialen, opdrachten en/of oefeningen meegegeven worden voor thuis of op school. 

 

Oefeningen voor thuis moeten goed begeleid worden door de ouders. Zij zorgen ervoor dat alle aanwijzingen, die gegeven zijn tijdens de behandeling, worden opgevolgd. Het is belangrijk hierbij een goede sfeer te behouden en het kind op een positieve manier te stimuleren, motiveren en te begeleiden. Een kind leert en ontwikkelt zich alleen als het plezier heeft.

 

Mocht tijdens de intake, observaties of behandeling blijken dat er aanleiding zou kunnen zijn voor verder onderzoek, dan wordt dit met ouders besproken. U kunt dan hierover in overleg gaan met school en/of de huisarts.

 

Indien school vragen heeft over het traject, wordt de leerkracht/mentor uitgenodigd een behandeling bij te wonen. Overleg met school of extra schriftelijke uitleg, bijvoorbeeld ten behoeve van een time-out kaart of extra toets-tijd, zijn mogelijk mits de school of ouders dit zelf betalen (dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar). De tarieven hiervoor staan vermeld in de meest recente versie van de praktijkinformatie en worden elk jaar in december aangepast aan de dan geldende NZA tarieven. U kunt de praktijkinformatie opvragen door een (whats-app) berichtje of mailtje te sturen.

 

Een afspraak die niet doorgaat, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar ondanks doorlopende kosten en verrichte inspanningen ten behoeve van de behandeling (voorbereiding, klaarzetten spullen) en/of het verzetten van de afspraak. Indien u een afspraak op de dag zelf afzegt of u niet komt opdagen, wordt daarom (ongeacht de reden) ter compensatie een kwartier tijd middels een factuur per e-mail en/of een betaalverzoek bij uzelf in rekening gebracht.

Afmelden kan per e-mail, telefoon of WhatsApp, zie contactpagina.